skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Engagement with Artificial Intelligence through Natural Interaction Models

Sara Feldman (Salevati) ; Steve Dipaola ; Ozge Nilay Yalcin

Electronic workshops in computing (Online), 2017

E-ISSN: 1477-9358

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...