skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Profile-Aware Multi-Device Interfaces: An MPEG-21-Based Approach for Accessible User Interfaces

Kris Luyten ; Kristof Thys ; Karin Coninx

Electronic workshops in computing (Online), 2005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...