skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Markov models of search state patterns in a hypertext information retrieval system

Qiu, Liwen

Journal of the American Society for Information Science, August, 1993, Vol.44(7), p.413(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8231

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...