skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tyrosine phosphorylation is required for ehrlichial internalization and replication in P388D1 cells

Zhang, Y ; Rikihisa, Y

Infection and Immunity, 1997, Vol. 65(7), p.2959 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-9567 ; PMID: 9199472

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...