skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Soluble HLA-G Inhibits Myeloid Dendritic Cell Function in HIV-1 Infection by Interacting with Leukocyte Immunoglobulin-Like Receptor B2

Huang, Jinghe ; Burke, Patrick ; Yang, Yue ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Cung, Thai ; Toth, Ildiko ; Pereyra, Florencia ; Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G

The Journal of Virology, 2010, Vol. 84(20), p.10784 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-538X ; PMID: 20702625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...