skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Evaluation of the Integrated Database Network System (IDNS) SmartGene Software for Analysis of 16S rRNA Gene Sequences for Identification of Nocardia Species

Conville, Patricia S. ; Murray, Patrick R. ; Zelazny, Adrian M

Journal of Clinical Microbiology, 2010, Vol. 48(8), p.2995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-1137 ; PMID: 20573863

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...