skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On error estimates for Galerkin finite element methods for the Camassa-Holm equation

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A. ; Mitsotakis, D. E.

Arxiv ID: 1805.10744

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...