skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Early Detection of Collaboration Conflicts and Risks

Brun, Yuriy ; Holmes, Reid ; Ernst, Michael ; Notkin, David

IEEE Transactions on Software Engineering, Oct 2013, Vol.39(10), p.1358 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...