skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multi-Objective Service Composition in Ubiquitous Environments with Service Dependencies

Mabrouk, Nebil Ben ; Georgantas, Nikolaos ; Issarny, Valérie

Arxiv ID: 1611.09169

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...