skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

PAPER-64 CONSTRAINTS ON REIONIZATION. II. THE TEMPERATURE OF THE z = 8.4 INTERGALACTIC MEDIUM

Pober, Jonathan C ; Ali, Zaki S ; Parsons, Aaron R ; Cheng, Carina ; Liu, Adrian ; Mcquinn, Matthew ; Aguirre, James E ; Kohn, Saul A ; Bernardi, Gianni ; Grobbelaar, Jasper ; Horrell, Jasper ; Maree, Matthys ; Bradley, Richard F ; Carilli, Chris L ; Deboer, David R ; Dexter, Matthew R ; Macmahon, David H. E ; Furlanetto, Steven R ; Jacobs, Daniel C ; Klima, Patricia J

Astrophysical Journal, 10 August 2015, Vol.809(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-637X ; E-ISSN: 1538-4357 ; DOI: 10.1088/0004-637X/809/1/62

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...