skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The stellar mass assembly of galaxies in the Illustris simulation: growth by mergers and the spatial distribution of accreted stars

Rodriguez-Gomez, Vicente ; Pillepich, Annalisa ; Sales, Laura ; Vogelsberger, Mark ; Zhu, Qirong ; Wellons, Sarah ; Nelson, Dylan ; Torrey, Paul ; Springel, Volker ; Chung-Pei, Ma ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw456

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...