skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High resolution simulations of the head-on collision of white dwarfs

García-Senz, D. ; Cabezón, R. M. ; Arcones, A. ; Relaño, A. ; Thielemann, F. K.

Arxiv ID: 1309.6884

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...