skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Of those whose nervous complaints were cured by medicine, under a common, tho′ temperate diet.

Cheyne, George

The English malady: or a Treatise of nervous diseases of all kinds; as spleen, vapours, lowness of spirits, hypochondriacal, and hysterical distempers, etc (4th ed.), p.267-273

DOI: 10.1037/11795-025

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...