skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computers versus Humanity: Do we compete?: The technological singularity (Ubiquity symposium)

Greenfeld, Liah ; Simes, Mark

Ubiquity, 24 November 2014, Vol.2014(November), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1530-2180 ; DOI: 10.1145/2667647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...