skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Twisted geometric Satake equivalence via gerbes on the factorizable grassmannian

Ryan Cohen Reich

Representation Theory of the American Mathematical Society, 2012, Vol.16, pp.345-449 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1088-4165 ; DOI: 10.1090/S1088-4165-2012-00420-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...