skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sustainable Development and Social, Ecological, and Economic Transformation in Vietnam: Insights for Policy

Spangenberg, Joachim

Spangenberg, J. (2019). Sustainable Development and Social, Ecological, and Economic Transformation in Vietnam: Insights for Policy. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 35, No. 2 (2019) 9-25; 2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64886; https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4186

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...