skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An Efficient Music Identification System Based on PostgreSQL User-Defined Functions

Pham, Cam Ngoc; Nguyen, Hai Chau

Pham, C. N., Nguyen, H. C. (2011). An Efficient Music Identification System Based on PostgreSQL User-Defined Functions. VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Vol. 27, No. 3, 181-188; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56441

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...