skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corporate governance and its impact on the performance of firms in emerging countries: The evidence from Vietnam

Nguyen, Ngoc Thang

2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55583

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...