skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997

Phùng, Minh Quyên; Nguyễn, Xuân Thiên

Phùng, M. Q. (2007). Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á năm 1997. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_01067; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44187

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...