skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng

Nguyễn, Đăng Cường; Đặng, Văn Đức

Nguyễn, Đ. C. (2011). Một số thuật toán khái quát hóa bản đồ và ứng dụng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050000776; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42851

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...