skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn: Luận án TS. Hóa học: 62 44 41 01

Nguyễn, Thị Kim Dung; Bùi, Duy Cam; Trần, Hồng Côn

Nguyễn, T. K. D. (2011). Nghiên cứu quá trình nhiễm ASEN và Mangan trong nước dưới tác động của điều kiện oxy hóa - khử và ứng dụng để xử lý chúng tại nguồn. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000427; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36993

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...