skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Coaching psychology : meta-theoretical perspectives and applications in muticultural contexts

Van Zyl, L.E.; Stander, Marius W.; Odendaal, Aletta

978-3-319-31010-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34139; http://doi.org/10.1007/978-3-319-31012-1

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...