skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael; Harmrolfs, Kirsten; Pham, Hang TL; Heiden, Stefan E; Fu ¨ssel, Anna; Wiesner, Jean-Christophe; Pretsch, Alexander; Hagenbruch, Monika Swiatecka; Niedermeyer, Timo HJ; Mundt, Sabine

Scopus; 00218820; https://www.nature.com/ja/journal/v68/n3/full/ja2014118a.html; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33834

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...