skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Strata of standardization: The Phong Nha dialect of Vietnamese (Quang Bình Province) in historical perspective

Michaud, Alexis; Ferlus, Michel; Nguyễn, Minh-Châu

Scopus; 07313500; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33216

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...