skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large magnetic-entropy change above room temperature in the colossal magnetoresistance La0.7Sr0.3Mn1-xNixO3 materials

D, L. Minh; N, D. Tho; N, Chau

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31217; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885303014008

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...