skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Large magnetic entropy change above 300 K in a colossal magnetoresistive material La0.7Sr0.3Mn0.98Ni0.02O3

Phan, MH; Tho, ND; Chau, N

ISIKNOWLEDGE; 0021-8979; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30904

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...