skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antibiotic resistance in bacteria from shrimp farming in mangrove areas

Le, Tuan Xuan; Munekage, Y; Kato, S

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30855

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...