skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Automated dual capillary electrophoresis system with hydrodynamic injection for the concurrent determination of cations and anions

Pham, Thi Thanh Thuy; Mai, Thanh Duc; Nguyen, Thanh Dam; Sáiz, Jorge

Scopus; 00032670; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30456

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...