skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fast and slow light enhancement using cascaded microring resonators with the Sagnac reflector

Le Duy Tien; Nguyen Manh Cuong; Le Thanh Trung

ISIKNOWLEDGE; 0030-4026; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28881; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402616313560

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...