skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of compressive sensing in time hopping multi-user UWB system

Nguyen, Van Sinh; Nguyen, Tien Hoa; Nguyen, Thuy Dung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28101

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...