skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synthesis and application of graphene-silver nanowires composite for ammonia gas sensing

Tran, Quang Trung; Tran, My Hoa Huynh; Tong, Duc Tai

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27638

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...