skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Historical Profiles of Trace Element Concentrations in Mangrove Sediments from the Ba Lat Estuary, Red River, Vietnam

Nguyen Tai Tue; Tran Dang Quy; Amano, Atsuko; Mai Trong Nhuan; Atsuko Amano

ISIKNOWLEDGE; 0049-6979; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27493; http://link.springer.com/article/10.1007/s11270-011-0947-x

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...