skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Agent-Oriented Information Systems IV

Kolp, M.; Henderson-Sellers, B.; Mouratidis, H.; Garcia, A.; Ghose, A.; Bresciani, P.

978-3-540-77989-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26084

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...