skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Internet of Things

Floerkemeier, Christian; Langheinrich, Marc; Fleisch, Elgar; Mattern, Friedemann; Sarma, Sanjay E.

978-3-540-78730-3; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24771

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...