skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Some Difficulties and Suggestions for Sustainable Marine Eco-tourism in Vietnam and Japan: Case Studies of Vân Đồn District, Quảng Ninh Province and Akkeshi Town, Hokkaido

Haruo, Noma Haruo; Trần, Đức Thanh; Trần, Thị Mai Hoa

p. 14-25; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/4634

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...