skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Metaphors used in food and drink advertising slogans in English with reference to Vietnamese A study from cognitive perspective Ẩn dụ được sử dụng trong các khẩu hệu quảng cáo đồ ăn và đồ uống bằng tiếng anh Có quy chiếu với tiếng Việt nghiên cứu theo góc độ tri nhận

Lê Thị Kim Nhung

H ĐHNN; 2017

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...