skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sociology's “One Law”: Moral Statistics, Modernity, Religion, and German Nationalism in the Suicide Studies of Adolf Wagner and Alexander von Oettingen

Lederer, David

Journal of Social History, 2013, Vol. 46(3), pp.684-699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4529 ; E-ISSN: 1527-1897 ; DOI: 10.1093/jsh/shs128

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...