skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mineralogische und geochemische Eigenschaften von Aufbereitungsabgängen—Umweltauswirkung der Mobilität von Pb, Zn und Cd in karbonatischem Milieu (nördliches Tunesien) ; Caracterización mineralógica y geoquímica de las colas de mina y el impacto ambiental de la movilidad de Pb, Zn y Cd en un medio de carbonatos (norte de Túnez) ; 突尼斯北部碳酸盐岩背景区尾矿的矿物学和 地球化学特征及其Pb、Zn、Cd活性对环境的影响
Mineralogical and Geochemical Characterization of Mine Tailings and Pb, Zn, and Cd Mobility in a Carbonate Setting (Northern Tunisia)

Souissi, Radhia ; Souissi, Fouad ; Chakroun, Hédi ; Bouchardon, Jean

Mine Water and the Environment, 2013, Vol.32(1), pp.16-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-012-0208-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...