skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neural Origin of Spontaneous Hemodynamic Fluctuations in Rats under Burst-Suppression Anesthesia Condition

Liu, X. ; Zhu, X.-H. ; Zhang, Y. ; Chen, W.

Cerebral Cortex, 02/01/2011, Vol.21(2), pp.374-384 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/cercor/bhq105

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...