skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On weakly singular and fully nonlinear travelling shallow capillary-gravity waves in the critical regime

Mitsotakis, Dimitrios ; Dutykh, Denys ; Zhakebayev, Dauren; Zhakebayev, Dauren (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 28, 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1016/j.physleta.2017.03.041

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...