skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Torsion of reinforced concrete

Hsu Thomas T. C.

New York : Van Nostrand Reinhold, 1984. - New York : Van nostrand renihold , 1984 - (620.1 HSU 1984) - ISBN0442264011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 620.1 HSU 1984 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu
Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...