skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Object-oriented and classical software engineering

Schach Stephen R.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2005. - (005.1 SCH 2005) - ISBN0072865512 (acid-free)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 005.1 SCH 2005 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...