skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01

Hoàng Thị Hường; Nguyễn Văn Nam Người hướng dẫn

H. : TTĐTBDGVLLCT, 2005 - (382.09597 HO-H 2005)

Truy cập trực tuyến

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 382.09597 HO-H 2005 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...