skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fiscal management in adjustment lending

Datta Mitra Jayati.; World Bank.

Washington, D.C. : World Bank, 1997. - (332.1 DAT 1997) - ISBN0821339656(pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 332.1 DAT 1997 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...