skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

MMPI-A : assessing adolescent psychopathology

Archer Robert P.

Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates, 1992 - (616.89 ARC 1992) - ISBN0805811133

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 616.89 ARC 1992 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...