skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advances in concrete technology :‰bproceedings, third CANMET/ACI international conference, Auckland, New Zealand, 1997

Malhotra V. M; Canada Centre for Mineral and Energy Technology.; American Concrete Institute.

New Zealand : ACI , 1997 - (624.1834 ADV 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 624.1834 ADV 1997 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...