skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Content strategy at work : real-world stories to strengthen every interactive project

Bloomstein Margot.

Waltham, MA : Morgan Kaufmann, c2012. - (658.872 BLO 2012) - ISBN9780123919229 (alk. paper);ISBN0123919223 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 658.872 BLO 2012 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...