skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Concrete : microstructure, properties, and materials

Mehta P. Kumar; Monteiro Paulo J. M. author

New York : McGraw-Hill Education, [2014] - (620.136 MEH 2014) - ISBN9780071797870 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 620.136 MEH 2014 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...