skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The audio programming book

Boulanger Richard Charles; Lazzarini Victor

Cambridge, Mass. : MIT Press, c2011. - (ML74.3 .A93 2011) - ISBN9780262014465 (hardcover : alk. paper);ISBN0262014467 (hardcover : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...