skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Financing the 2004 election

Magleby David B; Corrado Anthony; Patterson Kelly D

Washington D.C. : Brookings Institution Press, c2006. - (324.7 FIN 2006) - ISBN9780815754398;ISBN0815754396

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Trung tâm Thông tin Thư viện - ĐHQGHN 324.7 FIN 2006 Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...